"Семетей"


Семетей Айчүрөктү алганы. 

Манас баатырдын Айкожодон бата алып, түрк урууларын сактап калууда баскынчы душмандар менен болгон кармашына жалпы баяндама берет. Бул баянды Бакай Семетейге айтат. Окуя андан ары Семетейдин Айчүрөккө үйлөнүшү жана ошондой эле Семетейдин атасы Манастын кунун кууп, Коңурбайга аттануу жөнүндөгү оюн ортого салышы менен бүтөт.


Инвентарный номер 11
Предыдущее название инвентаря 839
Автор произведения Тоголок Молдо
Место записи Нарын, Куртка, Терек айылы
Дата записи 1934
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Араб
Количество страниц 421
Количество строк 13376
Состояние рукописи Очень плохо
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген