"Семетей". Чынкожо Толтойдун чатагынын уландысы.


Семетейлер Чынкожо, Толтойлордун артынан кууп барып алардын айылын чаап, олжолорун Акункандын элине таратып беришет. Чоң той берилет да, Акун кан Семетей менен Айчүрөктү Таласка узатат. Ал жерден да алардын урматына арналып чоң той берилет. Эми Семетей Бээжинди беттеп барып атасы Манастын өчун алмакчы болуп аттанып чыгат. Кечилдин каны Коңурдун жылкыларын эки чоро айдап кетет. Коңурбайдын көп аскери менен Семетей Бакай экөө жалгыз салгылашат. Коңурбайдан бели сынат, аңгыча Күлчоро менен Канчоро келип согушка кирет.

Тэги:

Инвентарный номер 195
Предыдущее название инвентаря 5152
Место записи Күрмөнтү айылы
Дата передачи в рукописный фонд 1963
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 315
Количество строк 7956
Первое предложение Арыстан Семең жетти эми.
Последнее предложение Деп Күлчоро басылды.
Состояние рукописи Требует внимания