"Семетей" (уландысы)


- Айчүрөктүн Семетей менен кезиккен жери

- Чынкожонун элчиси Акун кандын алдында

- Түмөнбай менен Ажыбай Семетейге учураганы

- Толтой чалгынга чыкканы

- Күлчоро менен Толтойдун кезиккени

 


Инвентарный номер 45
Предыдущее название инвентаря 870
Автор произведения Шапак Ырысмендиев
Собиратель Осмон Кыштобаев
Дата записи 1936
Дата передачи в рукописный фонд 1936
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 371
Количество строк 7192
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген