Семетей. Үмөтайдын окуясы


Үмөтөйдүн нааразычыгы. Үмөтөй калың кол менен Таласка көздөй жол тартышы. Тайбуруурулду жана жылкыларды айдап кетиши. Күлчоро менен Канчоро Тайбуурулду ажыратып алып кеткени. Семетей казактарга жөнөгөнү. Күлчөро Үмөтөй менен кол кармашы. Үмөтөй Күлчоронун колунан өлөт. Казактар согушту токтогону.

Тэги:

Инвентарный номер 173
Предыдущее название инвентаря 1006
Место записи Фрунзе шаары
Дата записи 1949
Дата передачи в рукописный фонд 1949
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 102
Количество строк 3071
Первое предложение Кыл-Эртиштин сазында
Последнее предложение Чункурап жолго салышып
Состояние рукописи Требует внимания