Семетей. (үзүндү). С. Орозбаковдун өмүр баяны


Семетейдин эрезеге жетиши (кара сөз түрүндө үзүндү - 1-11-бб.); Сагымбайдын өмүрү тууралуу ар кимден жыйналган уламыш аралаш маалыматтар, уулу Амангул жөнүндө, Сагымбайдын ырлары: 12-18-бб.; Семетейден үзүндүлөр: Чынкожо, Толтой кеңешип кол курап, Акукнканды камашы; Ачүрөктүн учуп чыгып алптарды сынашы; Чачыкейге кездешүүсү; Акшумкарды ала качышы; Баатырлардын Акшумкарды издеп чыгышы; Күлчорону алдыга жиберип, артынан барган Семетейдин Айчүрөктү көрүшү.

Тэги:

Инвентарный номер 262
Предыдущее название инвентаря 5173
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Кочкор району, Дөң-Алыш, Кош-Дөбө, Кара-Күңгөй айылдары
Дата записи 1966
Дата передачи в рукописный фонд 1966
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Жети-Арканын оюнда, Жети-Суунун боюнда
Последнее предложение Үрөнчкө дүрбү салыптыр, ойноп жактан баланы чатырдан көрүп алыптыр.
Состояние рукописи Требует внимания