"Семетей" II том


- Көбөштүн Семетейге душмандык түрүн көрсөтүсү

- Семетей, Тайбуурул, Акшумкар, Кумайык учоонү таладан таап алганы

- Семетейдин Таласка көчүп жөнөгөнү

- Каныкей Семетейге жерди көрсөтүп арман айтканы

- Абыке, Көбөш, Жакыптын өлүшү

- Кырк чоронун Кытайга көздөй качканы


Инвентарный номер 109
Предыдущее название инвентаря 930
Автор произведения Саякбай Каралаев
Собиратель Ыбрай Абдрахманов
Место записи Фрунзе
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 501
Количество строк 10000
Состояние рукописи Требует внимания
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген