"Семетей" III том


- Кырк чоронун Кытайга көздөй качканы

- Чынкожо менен Семетейдин чатагы

- Айчүрөк аккуу болуп учуп чыгып жер үстүндөгү баатыр алптарды сынаганы

- Айчүрөк Семетейдин Акшумкарды алып качып кеткени

- Семетей Күлчоро, Канчоро ээрчитип Акшумкарды издегени

 


Инвентарный номер 110
Предыдущее название инвентаря 931
Автор произведения Саякбай Каралаев
Собиратель Ыбрай Абдрахманов
Место записи Фрунзе
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 500
Количество строк 10000
Состояние рукописи Требует внимания
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген