"Семетей" IV том


- Семетейдин Үргөнчтөн Айчүрөккө жолукканы

- Көкөтөйдүн ашы

- Бокмурун Көкөтөйгө аш берүүгө Жолойдон кеңеш алганы

- Көкөтөйдүн ашына элин келип түшкөнү

- Нескара Бокмурундан Мааникерди сураганы

- Манас Көкөтөйдун ашына барып түшкөнү

 


Инвентарный номер 111
Предыдущее название инвентаря 932
Автор произведения Саякбай Каралаев
Собиратель Ыбрай Абдрахманов
Место записи Фрунзе
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 500
Количество строк 10000
Состояние рукописи Требует внимания
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген