Семетей


Каныкей Семетейди Кырымга ала качканынан башталып, аягы Семетей окуясы бүткөнгө чейин:

- Манас өлгөндөн кийин Каныкейди Абыке, Көбөш аламын деп кор салып, ошондо Каныкейдин Семетейди көтөрүп алып Кырымды көздөй качканы

- Каныкедин атасы Темиркандын үйүнө келиши

- Семетейдин куш салууга барып анда Сарытаздан уккан сөзү

- Каныкейдин арманы

 


Инвентарный номер 77
Предыдущее название инвентаря 898
Автор произведения Молдобасан Мусулманкулов
Собиратель Курман Кыдырбаева
Место записи Фрунзе
Дата записи 1935
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 100
Количество строк 3000
Первое предложение Манас өлгөндөн кийин Каныкейди
Состояние рукописи Средне
Разметка страниц Нумерация постраничная
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген