Семетей


1-дептер:Толтой менен Чынкожо. Акшумкардын качышы №2-дептер - Чачыкей менен Чүрөктүн жолугушу; Күлчоронун Тайбуурулду минип жөнөгөнү. Семетейди өлтүрүп, Айчүрөктү алуу тууралуу кеңеши. №3-дептер - Күлчоронун Семетейге жолугушу. Өзүнчө дептер: Семетейдин бала чагы.

Тэги:

Инвентарный номер 241
Предыдущее название инвентаря 5168
Место записи Тянь-Шань району, Тогуз-Булак айылы
Дата передачи в рукописный фонд 1968
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Шыгайдын уулу Чынкожо
Последнее предложение Олуязаада кан Бакай үчөөнү салды жолуна
Состояние рукописи Требует внимания