Поиск по тегу 'жомок'

62. Малика-и диларем, Китаб-и саневбер

1а (4). Единственный сын бая (сказка)

1а (2). Старик со старухой c семью козами (сказка)

1а (3). Странник, сын хана (сказка)

38-01 (1). Сказки, рассказы, легенды

38-01 (2). “Беш Дербиш”

38-02 (1). "Беш дербиш" (продолжение)

1a (1). Чингилабад бучук (сказка)

1а (5). Три батыра. Доброе и злое намерения (сказки)

1б. 1. Жээренче чечен; 2. Ребенок, дарованный Кайыпом (сказки)

50. Көкүл, Кедейкан, Мөөркан

204. Манастын биринчи казаты

203. Манастын балалык жана жигитчилик чагы

202. Манастын балалык убагы

200. Манастын биринчи казаты

210. «Чоң чабуул»

211. «Кичи чабуул»

209. «Көкөтөйдүн ашы»

208. «Чоң чабуул»

207. «Манас баатырдын Атемирдин кызы Каныкейди алганы», «Манастын Көзкамандар деп аталган туугандарынын келиши».

206. «Манас баатырдын Алоокени каратканы», «Алмамбет баатырдын жомогу»

205. Манастын экинчи казаты

201. Манастын балалык чагы