"Манас". Манастын биринчи казаты.


Жакыптын түшү, Чыйырдынын жолборстун жүрөгүнө талгак болушу, Манастын төрөлүшү, Ошпурга койчу болушу, ал жерден көптөгөн, кытай, калмактарды жайлаганы жазылган экен. Манас менен Кошойдун таанышканы, он бир дуудуунун окуясы, дөөперилер жомогу жана Манастын Карабөрккө үйлөнүшү айтылат экен.

Тэги:

Инвентарный номер 200
Предыдущее название инвентаря 1119 а
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Алма-Ата шаарында
Дата записи 1923
Дата передачи в рукописный фонд 1936
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 345
Количество строк 17250
Первое предложение Кан көтөргөн Манаска
Последнее предложение Жазып нуска чыгарган.
Состояние рукописи Требует внимания