Поиск по тегу 'Ырлар'

4а (1). Фольклор экспедициянын материалдары

4а (4). Фольклор экспедициянын материалдары

38-3 (2). Сборник из различных аудиозаписей

11. Молдо Кылычтын ырлары

88. Казыбектин ырлары

33-2 (1). Сборник из различных аудиозаписей

34 (2). Сборник из различных аудиозаписей (рассказы, песни)

35. Сборник из различных аудиозаписей

36. Песни

39 (2). Массовые песни (продолжение)

47 (1). Сборник из различных аудиозаписей

48. Сборник из различных аудиозаписей

49 (1). Сборник из различных аудиозаписей

50 (2). Сборник из различных аудиозаписей

51 (1). Сборник из различных аудиозаписей

53. Песни, симфония

56. Песни “Азыркы музыкалар”

31-01 (1). Ырлар

33-2 (2). Продолжение песни “Аккалтар”

34 (1). Сказка “Жалайыр”. Песни

41-2(1). Сборник из различных аудиозаписей

41-2(2). Сборник из различных аудиозаписей

49 (2). Сборник песен

51 (2). Санат, ашыктык ырлар

52 (2). Рассказ и песня Э.Толубаева

28 - (1). “Тагайдын ырлары”

31. Сборник из различных аудиозаписей (санат, арман, ырлар)

33-1 (1). Песни. Акындын айтышы

412. Солтобайдын ырлары

293. Тарыхый сөздөр жана Балык акындын ырлары

38-03 (2). "Беш дербиш" (продолжение), песни

41-1(1). Продолжение лирического эпоса “Сыядат менен Нурила”

9. Песни о событиях 1916 года

25. Фольклор советского периода

2а (2). Ырлар

32. Сборник из различных аудиозаписей (отрывок из "Манаса", песни, рассказы)

49 (3). Сборник из различных аудиозаписей

50 (3). Сборник песен

51 (3). Санат, ашыктык ырлар

54 (2). Диалектические материалы и др. материалы

57а (4). Песни в исполнении Сатара Жумабаева

57в (4). Сборник из различных аудиозаписей

61-3 (1). Сборник из различных аудиозаписей

61-3 (3). Сборник из различных аудиозаписей

61-5. Сборник из различных аудиозаписей

41-1(2). Лирический эпос “Сыядат менен Нурила”

58 (1). Сборник из различных аудиозаписей

151. Миригкуб Давлетов китеби.

442. Ырлар жыйнагы

464. “Кысса-и сөз-нааме”

465. Рукописный поэтический сборник

561. Ыр жыйнак

1в (1). Ырлар

4. Олжобай, Дарым, Түрдүү ырлар

6. Совет фольклор

9. 1916-жылкы козголоң ырлары

10. Шырылдаң. Жарамазан. Бекбекей

7. Тарыхый сөздөр

17. Өзгөрүш ырлары

22. Ар түрдүү ырлар

25. Совет фольклору; Насыят

26. Совет ырлары

27. Совет фольклору

30. Эл ырлары

35. Майда ырлар

46. Эр Төштүк. Курманбек. Табышмак, жөө жомок жана түрдүү ырлар

47. Ар түрдүү ырлар

50. Көкүл, Кедейкан, Мөөркан

43. Түрдүү ырлар, кошок, жаңылмачтар